Support agreement

 

       . فروش نرم افزار به منزله واگذاری حق استفاده از نرم افزار  بازار  و عضویت  در شرکت  می باشد  

  .  ارزش فعلی برنامه پایه شرکت  6،800،000  ریال می باشد  

  .  همراه با فروش ، یکسال خدمات و پشتیبانی و ارتقاء نرم افزار ، بصورت رایگان ارائه می گردد  

   . همزمان ، یا بعداز خرید برنامه ،  بایستی یکی از 3 طرح زیر را برای ادامه کار با شرکت انتخاب نمایید  

 

طرح تمدید گارانتی سالانه - 

درانتهای سال اول با اتمام تاریخ گارانتی بایستی مبلغ حداکثر 30% مبلغ روز نرم افزار را پرداخت نموده تا گارانتی شما و به همراه 

 . آن خدمات و پشتیبانی و ارتقاء نرم افزار به مدت یکسال  تمدید شود 

 

طرح تمدید گارانتی مادام العمر - 

. دراین طرح مشتری با پیش پرداخت 5 سال گارانتی به ارزش روز می تواند بصورت مادام العمر گارانتی شرکت گردد 

 

طرح استقلال دائمی برنامه - 

   . هزینه مستقل شدن به مبلغ 65% ارزش روز نرم افزار می باشد 

  .  دراین طرح وابستگی شما به شرکت ازبین می رود  

دراین طرح تاریخ گارانتی وجود نداشته و شما نیازی به تمدید تاریخ گارانتی سالانه ندارید  

    

 تغییرات جدید نداشته ودرحدی هستنداین طرح مناسب مشتریانی است که به ورژن خریداری شده قانع بوده و نیازی به 

. که خودشان میتوانند ازپس یکسری مشکلات کامپیوتروبرنامه برآیند

    تعهدات شرکت درقبال گارانتی

. مهمترین و اصلی ترین و گرانترین تعهد شرکت ، ارتقاء نرم افزار خریداری شده می باشد -

  .  ورژن های جدید براساس خواسته های جدید مشتریان ، ناشی از تغییرات کاری و اقتصادی بازار ، طراحی می گردند

، قیمت هر ورژن برنامه800/000 ریال بوده که شاید هر سال 2 تا 3 ورژن ارائه شود

.  وهمه این  ورژن ها به مشتریان تحت گارانتی به رایگان تعلق می گیرد

.    آموزش رایگان در محل مشتری-

. جابگویی به سئوالات تلفنی شما-

رسیدگی به مشکلات مشتریان بصورت حضوری حداکثر ظرف 10 ساعت کاری-

     امکان ارتباط اینترنتی رایگان ، جهت سرویس و حل مشکل ، برای مشتریان شهرستان یا آنهایی که مسافت دوری دارند -