بستن سال مالی 1


گرفتن بکاپ و بازسازی سال جاری (97)

در این مرحله به تمام کاربران گرامی پیشنهاد می شود بعد از پایان سند ها و زمانی که دیگر هیچ سند ثبتی وجود نداشت و تمام اسناد روز انتهایی آن دوره مالی ثبت شد یک بکاپ کامل که  در منوی امکانات سیستم گزینه تهیه بکاپ وجود دارد اقدام نمایند و قبل از هر کاری مطمین شوند که از اطلاعات اصلی یک کپی رو سیستم وجود دارد.سپس از همان منو گزینه آخر یعنی گزینه باز سازی کامل سیستم خود را بازسازی کنند تا تمام مبالغ و تمام سند ها و فاکتورها باهم مقایسه و چک شوند و سیستم از نظر منطقی آنها را باهم مقایسه کند .

خلاصه : 

1- منوی امکانات سیستم -------> تهیه بکاپ -----------> گرفتن بکاپ لحظه ای 

2- منوی امکانات سیستم -------> بازسازی کامل ------> شروع تست و باز سازی 

* نکته : در نظر داشته باشید بعد از انجام مراحل بالا  حتما از برنامه یک بار خارج شده و دوباره وارد شوید