آموزش و مراحل ایجاد سال مالی


 گرفتن بکاپ از سال جاری و بازسازی کامل  (97)

ایجاد دوره مالی جدید در امکانات سیستم گزینه عملیات سال مالی

 ورود به برنامه و وارد کردن تاریخ مناسب برای آغاز دوره مالی (98/01/01) دقت کنید در قسمت بالای برنامه سمت راست سال مالی جدید قید شده باشد

انتقال اطلاعات (چکها)

 انتقال اطلاعات ( موجودی ) 

انتقال اطلاعات ( مانده حسابها )

 آپدیت و بازسازی کامل