بستن سال مالی 6

انتقال موجودی انبار 

دقت داشته باشید در قسمت عملیات سال مالی گزینه انتقال موجودی را انتخاب کرده و سیستم طبق روش چکها از شما سوالاتی مبنی بر نام دوره مالی قبل که اطلاعات داخل آن می باشد می پرسد در یکی از سوالها نحوه انتقال موجودی را سیستم از شما می پرسد که در هر صورت و در هر صورت گزینه دوم یعنی گزینه انتقال موجودی های مثبت و منفی به صورت قلم به قلم را انتخاب کنید مگر این که با کارشناسان شرکت هماهنگ شده باشید و ادامه دهید تا انتقال موجودی ها به اتمام برسد