بستن سال مالی 7

انتقال مانده حسابها 

در آخرین بخش از انتقال دوره مالی از منوی عملیات سال مالی گزینه انتقال مانده ها را انتخاب کنید سپس طبق معمول سیستم از شما آدرس دوره مالی قبل را می خواهد بعد از تایید آنها تمام سرفصلهای کل که قابل انتقال باشند و شما در دوره مالی قبل با انها کار کرده باشید را تیک میکند و شما بازدن دکمه f8 میتوانید ادامه دهید 

نکته : 

1- در نظر داشته باشید سرفصلهایی همچون هزینه ها و تخفیفات انتقال پیدا نمی کنند و باید صفر باشند 

2- سرفصلهای اسناد دریافتی - بانکها اسناد پرداختی - بانکها اسناد طی وصول - موجودی اولیه به دلیل اینکه در قسمتهای قبل انتقال پیدا کرده اند و ساخته شده اند دیگر نیاز به انتخاب آنها نیست